Informatie op deze site

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit Kwaspen Infinity Concepts iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Kwaspen Infinity Concepts bevat links naar externe websites. Kwaspen Infinity Concepts is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites. Kwaspen Infinity Concepts vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Privacy

Op deze site gebruiken we cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor Kwaspen Infinity Concepts en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
betalingsgegevens;
IP-adres;
bestanden.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer van onze relatie met u, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.
  • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso;
  • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming.
  • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailingen.

Bewaartermijnen

Kwaspen Infinity Concepts bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zodra u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten, zorgen wij ervoor dat uw gegevens binnen een maand na kennisgeving niet langer bewaard zullen worden, tenzij op ons een wettelijk recht rust om (bepaalde) gegevens te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Google

Via onze (web)applicaties worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-en AdWords diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de (web)applicaties gebruiken en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te monitoren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zij maskeren uw IP-adres en wij hebben een bewerkersovereenkomst met hen gesloten. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Overname teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rust auteursrecht. Voor overname van zowel teksten en/of beeldmateriaal dient u uitdrukkelijke toestemming te hebben van Kwaspen Infinity Concepts.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen Privacy-cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande of andere zaken m.b.t. deze website, kunt u altijd contact opnemen met de webmaster via info@infinityconcepts.eu

© Kwaspen Infinity Concepts 2018